افتخارات

  • لوح تقدیر از شرکت هوایار
  • نامه رضایت مندی دانشکده شیمی